نقد و بررسی تئاتر  «بهمن كوچیك».

نقد و بررسی تئاتر  «بهمن كوچیك, ,بهمن کوچیک,بهمن کوچیک آویزان,بهمن کوچک آویزان,بهمن کوچک,بهمن کوچک گروس,بهمن کوچک نیکوتین, همشهری شش و هفت – ...