به گفته علی نصیریان : سانسور امانمان رو بریده

به گفته علی نصیریان : سانسور امانمان,,علی نصیریان,علی نصیریان دورهمی,علی نصیریان بوی پیراهن یوسف,علی نصیریان بازیگر,علی نصیریان شهرزاد هفته نامه ...